delimiter image
Klauzula informacyjna

Wszelkie informacje zawarte na stronie www.livapark.pl służą do umieszczania informacji handlowych ikorzystania z nich, objęte są one ochroną wynikającą
z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Administrator zapewnia ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatnościużytkowników i ochrony ich danych osobowych, zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać swoją zgodę. Drogi Kliencie, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich się odbywa.

O JAKICH DANYCH MÓWIMY?

Mówimy o danych osobowych zbieranych bezpośrednio od Ciebie, aby zrealizować dla Ciebie usługę marketingową zamieszczoną na naszej stronie.

ADMINSTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych jest firma Global Shopper Marketing sp. z o.o, ul.Marysińska 4c,04-617 Warszawa, NIP 9522166543 telefon 730006567, email:. sekretariat@globalsm.pl

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • przesłania Ci oferty na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym w każdej chwiliprzysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 o przeciwdziałaniupraniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnieuzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania bezpośrednio produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), w tymdobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności  przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych napodstawie przepisów prawa lub podmiotów współpracujących w procesie dostawy oraz gwarancyjnym. W związku z realizacją Usług Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym  podmiotom, w tym w szczególności:

 • kurierom i operatorom pocztowym,
 • bankom i operatorom płatności,
 • firmom współpracującym w celu wykonania usługi.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

JAK CHRONIMY TWOJE DANE

 W celu ochrony Twoich danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z rozporządzeniemRODO, obowiązującą w naszej firmie według poniższych reguł i standardów.

REGUŁA ADEKWATNOŚCI

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.

REGUŁA TRANSPARENTOŚCI

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Ci pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,  jest jej przejawem.

REGUŁA PRAWIDŁOWOŚCI

Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami Global Shopper Marketing sp. z o.o, ul.Marysińska 4c,04-617 Warszawa, NIP 9522166543 telefon 730006567, email:. sekretariat@globalsm.pl

REGUŁA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas jeusprawniamy wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne  środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

REGUŁA ROZLICZALNOŚCI

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie Twojego  zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Twoje prawa obejmują:

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie iprzesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów.

PRAWO DO POPRAWIANA DANYCH

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich  poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Cię o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposóbprzetwarzamy dane osobowe” uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo  lub nie będzie uniemożliwiało realizacjiumowy, przychylimy się do Twojego żądania.

PRAWO DO ŻĄDANIA USUNIĘCIA DANYCH

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów baz danych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH DO INNEGO ADMINISTARTORA DANYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane,które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem Global Shopper Marketing sp. z o.o, ul.Marysińska 4c,04-617 Warszawa, NIP 9522166543 telefon 730006567, email:. sekretariat@globalsm.pl

Na powyższe dane możesz się także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie budziło  Twoją obawę,czy nie narusza Twoich praw lub wolności. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzaniaTwoich danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego  uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić kontaktując się z nami Global Shopper Marketing sp. z o.o, ul.Marysińska 4c,04-617 Warszawa, NIP 9522166543 telefon 730006567, email:. sekretariat@globalsm.pl